Ïðåçèäåíò Âîëîäèìèð Çåëåíñüêèé ïðîñèâ âèéòè íàðäåïà Îëåêñàíäðà Äóá³íñüêîãî ³C ôðàêö³¿ «Ñëóãà íàðîäó» МББЭ â³äìîâèâñÿ

Äæåðåëî :. Ñï³âðîçìîâíèêè или » Трубка на «

Дотан³ : Мультик наивный Дуа³íñüêîãî заправки, пока не был» на «³ç à³ IU ïîïåðåäæàâ íàðäåïà UA в ñàíêö³é МАУ МББЭ И.А. ë³ç ó òåìó ïë³âîê ³ И.А. çâ’ÿçóâàâñÿ ³C Äåðêà ÷ Ai, Ai МББЭ º àãåíòîì оной.

Òàêîæ ïðåçèäåíò íàãàäàâ, IU Äóá³íñüêèé «ðîçêîëþâàâ ôðàêö³þ âåñü ÷ ПРИНЦИПУ», ³ Ui éîãî «æóðíàë³ñòñüêà ä³ÿëüí³ñòü» ï³ä ÷ äåïóòàòñòâà çíèæóâàëàååå ()). Ñï³âðîçìîâíèê Cacia ÷ ŽLove IU ì Äóá³íñüêîãî âñòóïèâñÿ Áóæàíñüêèé, ìîâëÿâ, ôðàêö³ÿ ìຠñâî¿õ ï³äòðèìóâàòè, И.А. Çåëåíñüêèé â³äïîâ³â IU, IU AIIE ñàáîòóâàëè áàãàòî çàêîíîïðîºêò³â , íàòÿêíóâøè МАУ И.А. àïåëþâàëè в êîìàíäíîñò³.

Òàêîæ äæåðåëî ðîçïîâ³äàº, Ui Äóá³íñüêèé Эде ÷ ÄÂ, í³áèòî íàðäåïêà Àíàñòàñ³ÿ Ðàä³íà çðàäèëà Óêðà¿íó, ïðàöþº Ii ñëóæáè, «øàáóíÿòà является ñîðîñÿòà» éîãî îááðåõàëè есть ââåëè Çåëåíñüêîãî к îìàíó.

Ãëàâà äåðæàâè ó â³äïîâ³äü IA или çàáîðîíèâ íàðäåïîâ³ ïðèêðèâàòèñÿ ïðåçèäåíòîì Óêðà¿íè, в çâèíóâà ÷ ó åííÿ Äóá³íñüêîãî á³ê Öåíòðó ïðîòè䳿 êîðóïö³¿ « íàçâàâ äèòÿ ÷ IEE, ïîÿñíèâøè IU» или IA ã³ëêà âëàäè к ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ МАУ ¿êðèòèêóâàòè». Òàêîæ Çåëåíñüêèé ïîðàäèâ Äóá³íñüêîìó óòðèìàòèñÿ â³ä âèïðàâäàíü.

Ãëàâà äåðæàâè çàïðîïîíóâàâ ôðàêö³¿ ç³áðàòè ãîëîñè «Запад» или «ïðîòè» Äóá³íñüêîãî, является ãîòîâèé çóñòð³òèñÿ ç êåð³âíèöòâîì ôðàêö³¿ или îáãîâîðèòè, IU ðîáèòè äàë³.

Ñï³âðîçìîâíèê ïåðåêîíàíèé, IU Eeth ÷ IAEE ìåññåäæ — Äóá³íñüêèé ìຠï³òè, является Çåëåíñüêèé AI или ÷ å âèð³øóâàòè ïðîáëåìó ³C ñàíêö³ÿìè

Äæåðåëî «Óêðà¿íñüêî¿ ïðàâäè» íàãîëîñèëî, Ui. ñóïåðå ÷ êà ïðåçèäåíòà ç íàðäåïîì òèâàëà ïîíàä 30 мест .

åðåä³ñòîð³ÿ:

  • ØÀ çàïðîâääèëè ñàíêö³¿ продано 7 номеров на 4 штуки в сети, но уже не было. Çîêðåìà, ï³ä ñàíêö³ÿìè íàðäåï «Ñëóãè íàðîäó» Îëåêñàíäð Äóá³íñüêèé, åêñïîì³ ÷ IEE íàðäåïà Àíäð³ÿ Äåðêà ÷ à Äìèòðî Êîâàëü ÷ О.Е., êîëèøí³é ïðîêóðîð AIO Êîñòÿíòèí Êóëèê, åêñíàðäåï-óò³êà ÷ Îëåêñàíäð Îíèùåíêî к òàêîæ МИО ÷ åííÿ Äåðêà ÷ à — Àíòîí Ñèìîíåíêî, Àíäð³é Мудрость, Младшая Мудрая.
    • Продам на нем было продано с новым годом, когда было что-то Маятник затвора, новый канал ³ налигается на нем. Домой, все новые, новые, новые, новые, Поставил на сайт звукозаписи .

    × èòàéòå òàêîæ ДА’ÿ зарезервированный: Øòóðì àï³òîëÄÿ ³ëüêè ïðèñêîíêîíî òà ³íøèõ

Read More

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

ABOUT

Nulla quis lorem ut libero malesuada feugiat. Praesent sapien massa, convallis a pellentesque nec, egestas non nisi. Pellentesque in ipsum id orci porta dapibus. Sed porttitor lectus nibh.

CONTACT US

500 Terry Francois St. San Francisco, CA 94158 +1-410-555-0134 | info@example.com contact@example.com

Пролистать наверх